2015-09-22

Zasady udostepniania

1.  Udostępnienie dokumentacji niemedycznej.

1)  Udostępnienie dokumentacji niemedycznej do celów służbowych przez pracowników

określone zostało w „Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu” (Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. oraz Zarządzenie Wewnętrzne nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.).

2)  Dostęp do informacji publicznych archiwalnych odbywa się na zasadach określonych w

menu strony BIP „Informacje dodatkowe” w kategorii:

  • Informacja nieudostępniona w BIP,
  • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

2.  Udostępnienie dokumentacji medycznej.

1)  Szpital w Lubiążu udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez

     zbędnej zwłoki.

2)  Szpital w Lubiążu udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego

 przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3)  Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona

przez pacjenta za życia.

4)  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuję na podstawie wniosku załączonego

poniżej.

  • Załącznik – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

5)  Szpital w Lubiążu udostępnia dokumentację medyczną również:

a)  podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest

     niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

b)  organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom

samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w  zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

c)  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

d)  uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie

zostało przeprowadzone na ich wniosek,

e)  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w

związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

f)  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do

prowadzenia rejestrów,

g)  zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

h)  lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,

i)  wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której

 mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (tj. Dz.Uz 2012 Poz. 159 z późn. zm.), w zakresie prowadzonego postępowania,

j)  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją

do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (tj. Dz.Uz 2012 Poz. 159 z późn. zm.),

k)  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

l)  dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub

jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

6)  Dokumentacja medyczna jest udostępniana w sposób:

a)  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie

podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

b)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

c)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po

wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji,

7)  W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga

zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

8)  Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital w Lubiążu pobiera opłatę.

9)  Maksymalna wysokość opłaty za:

a)  jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać

0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b)  jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002

przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a,

c)  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a,

d)  informacje o wysokości opłat określone są w Regulaminie Organizacyjnym i

 podaje się do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty w Szpitalu w Lubiążu.

10)  Opłaty, za udostępnienie dokumentacji medycznej, nie pobiera się w przypadku

udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (tj. Dz.Uz 2012 Poz. 159 z późn. zm.).

Załączniki

  wniosek o udostepni...medycznej.pdf 574,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się